نظرخواهی از مشتریان

  • بخش دوم

  • 4-کیفیت محصولات شرکت رامین شیمی را با توجه به نیازتان در موارد ذیل چگونه ارزیابی می كنید؟
  • 5 - نحوه رسیدگی به اعتراض و ادعاهای مربوط به عدم تطابق محصول دریافتی با خواسته‌های خود را در موارد زیر چگونه ارزیابی می‌كنید؟
  • ۸ - صلاحیت و شایستگی پرسنل واحد فروش شرکت رامین شیمی مرتبط با شركت شما را چگونه ارزیابی می‌كنید؟
  • ۹ - نحوه دسترسی به پرسنل مرتبط با خود را از طریق كانالهای زیر چگونه ارزیابی می‌كنید؟
  • ۱۲ - میزان پاسخگوئی شرکت رامین شیمی را در موارد زیر چگونه ارزیابی می‌كنید؟
  • بخش سوم