شرکت رامین شیمی شرکتی پیشرو با نگرش توسعه پایدار در زمینه تولید مواد شوینده و ضدعفونی کننده تلاش می نماید ضمن ایجاد ارتباط موثر و هماهنگ با شرکت ها و همچنین در جهت بهبود کیفیت زندگی و رفاه مردم و سلامت محیط زیست نقش محوری خود را در زمینه تولید مواد شوینده وضدعفونی کننده عمومی و صنعتی به نحو احسن انجام دهد و در این راستا خط مشی خود را به شرح ذیل اعلام می نماید:

*ارتقاء سطح رضایت مشتریان در زمینه کیفیت، زمان و هزینه

* افزایش بهره وری و بهبود مستمر فرآیندها

* ایمن سازی محیط کار به منظور کاهش خطرات و عوامل آسیب رسان و پیشگیری از آلودگی و تخریب محیطزیست

* ارتقاء سود آوری و ارزش آفرینی برای ذینفعان

بدین منظور شرکت رامین شیمی استانداردها را به عنوان الگو انتخاب و مدیریت متعهد می گردد کلیه قوانین و مقرارت ملی را رعایت نموده و بهبود مستمر را سرلوحه امور قرار دهد و کلیه کارکنان ملزم به رعایت این استاندارها می باشند و با هدف افزایش اثر بخشی سیستمهای مدیریت کیفیت، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی دائما آن را بازنگری نماید.

                                                                                                                                   مدیر عامل

مهندس رامین شریعتی

                                                                     23/11/ 1398